Administrator TestowyAdministrator Testowyśroda, 10 lutego 20218 minut czytanialiczba wyświetleń: 25830
Ilość komentarzy: 0

Warunki sprzedaży w firmie NEOPAKOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Poniższa informacja przedstawia najważniejsze zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy NEOPAK, dostępnym pod adresem www.neopak.pl, nazywanym dalej Sklepem NEOPAK Szczegółowe i pełne warunki przedstawione są w Regulaminie Sklepu, który stanowi podstawowy dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki Sklepu i Klienta.

 

SKLEP

Sklep internetowy NEOPAK prowadzony jest przez firmę NEOPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leonidasa 51, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001046477, nr NIP: 5223264566, Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł - nazywaną dalej Sprzedawcą.

 

KLIENCI

Zakupów w Sklepie NEOPAK mogą dokonywać klienci indywidualni (konsumenci), osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne oraz podmioty niebędące osobami prawnymi. Warunkiem dokonywania zakupów jest rejestracja klienta w Sklepie OPAKO.

 

CENY I KOSZTY DOSTAWY

Ceny towarów dostępnych w Sklepie NEOPAK podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki cenotwórcze.

Do cen towarów doliczyć należy koszt dostawy podany jest w cenniku usług. Koszt dostawy jest ponadto wyświetlany podczas składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany kosztów dostawy, przy czym we wszystkich takich przypadkach Klient zostanie poinformowany o zmianach taryfikatora i poproszony o akceptację nowego kosztu dostawy.

W wypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy kod pocztowy adresu dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownego przeliczenia opłaty za transport w oparciu o prawidłowy kod pocztowy.

W przypadku, gdy dołączenie do zamówienia dodatkowych produktów opisanych przez Klienta w formularzu uwag sprawi, że łączna waga przesyłki przekroczy kolejny przedział taryfikatora, Sprzedawca dokona przeliczenia wartości kosztów dostawy zamówienia.

Sprzedawca ma wyłączne prawo do przyznawania Klientom rabatów na ogólnych zasadach prezentowanych w Sklepie NEOPAK oraz na podstawie indywidualnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych zamówień.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość dokonania płatności za złożone zamówienie:

 • gotówką przy odbiorze
 • za pomocą przelewu bankowego wykonanego na konto wskazane na stronie Sklepu NEOPAK
 • za pośrednictwem systemu płatności on-line przelewy24.pl
 • kartą płatniczą lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedawcy

W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego lub systemu transferuj.pl w tytule przelewu wpisać należy numer zamówienia. W przypadku błędnego zatytułowania przelewu zamówienie nie zostanie zrealizowane, a przekazane na rachunek Sprzedawcy środki zostaną zwrócone na konto nadawcy w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku, gdy należność za zakupione towary nie zostanie uregulowana w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem), Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uregulowania przez Klienta pełnej ceny za towar, obejmującej także koszty dostawy.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy zamówienie zostanie złożone w dni robocze do godziny 13.00, towar zostanie wysłany do Klienta jeszcze tego samego dnia i w ciągu maksymalnie 48 godzin dostarczony pod wskazany przez niego adres.

W przypadku zamówień składanych po godzinie 13.00 lub w dni wolne od pracy  średni czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 1-3 dni robocze. Termin ten może się nieznacznie wydłużyć w przypadku wystąpienia chwilowych braków magazynowych lub przy realizacji dużych i zróżnicowanych zamówień.

 

PRAWO DO ZWROTU TOWARU

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
   
 3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
   
 4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
   
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
   
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
   
 7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
   
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
   
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
   
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
   
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
   
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
   
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
   
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   
 9. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
   
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
   
 11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   
 12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca,sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
   
 13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
   
 14. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
   
 15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie rejestracji w Sklepie NEOPAK Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do całkowitej realizacji zamówienia. Klient ma także prawo do wyrażenia odrębnej zgod na przetwarzanie podanych przez niego danych wyłącznie do własnych celów marketingowych Sprzedawcy.

Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 
Wyślij emailem

  Dodaj swój komentarz

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie