Magdalena SzafrańskaMagdalena Szafrańskawtorek, 2 sierpnia 20224 minuty czytanialiczba wyświetleń: 2259
Artykuł oceniony na 5.00 / 5Ilość komentarzy: 0

Wcześniejsza emerytura —komu przysługuje i kiedy

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które zdecydują się opuścić rynek pracy po osiągnięciu stosownego wieku. Celem świadczenia jest zapewnienie dochodu na starość. W niektórych przypadkach możesz skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Dowiedz się więcej.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego osoba, która chce pozostać na rynku pracy, może zdecydować, czy skorzystać z tego prawa od razu, czy później. Co ważne, im później przejdziesz na emeryturę, tym wyższa będzie Twoja emerytura. Emerytura przyznawana jest po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat i osiągnięciu odpowiedniego wieku. Obecnie wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak są osoby, które mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej, jeżeli spełniają kryteria.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura


Wczeniejsza-emerytura-komu-przysuguje-i-kiedyNa wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby urodzone w latach 1949–1968, które pracowały w szczególnych warunkach. Z tego prawa mogą również uzyskać osoby, które urodziły się w latach 1949–1968 i wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniły następujące warunki:
 • mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
 • mają udokumentowany staż pracy w trudnych warunkach lub w szczególnym charakterze (informacja musi być zawarta na świadectwie pracy);
 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE 
Jeśli jednak jesteś członkiem OFE to musisz wiedzieć, że nie blokuje Cię. Dodatkowo musisz jednak złożyć wniosek za pośrednictwem ZUS-u o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa.


Przeczytaj także: Umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Co jest lepsze


Co to jest praca w szczególnych warunkach


Wczeniejsza-emerytura-komu-przysuguje-i-kiedy-1Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zdefiniowana to praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia lub o znacznej uciążliwości. Zaliczają się do nich również zawody wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Taki rodzaj pracy wpływa na przyspieszenie szybszą utratę sił pracownika. Jednak, aby osobie przysługiwała wcześniejsza emerytura, tomusi ona pracować w szczególnych warunkach przynajmniej 15 lat dla kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Do tych prac w szczególnych warunkach zalicza się:
 • pracę w górnictwie i energetyce,
 • pracę w hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • pracę w zakładach chemicznych,
 • pracę w przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • pracę w transporcie i łączności,
 • pracę w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • pracę w przemyśle poligraficznym,
 • pracę w służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • pracę w hutnictwie,
 • pracę przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,
 • wykonywane przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy
 • wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,
 • nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.
Jeśli praca wykonywana jest w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze musi być to zawarte na świadectwie pracy. 
Biuro

Może Cię zainteresuje?

Produkty z kategorii: Biuro

Wcześniejsza emerytura dla artystów


Wczeniejsza-emerytura-komu-przysuguje-i-kiedy-2Osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną również mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, jeśli spełniają następujące kryteria:
 • urodzili się w latach 1949–1968 i nie są członkami OFE lub złożą wniosek o przekazanie środków tam zgromadzonych na rzecz budżetu państwa.
 • osiągnęły wiek emerytalny wymagany dla pracowników wykonujących działalność
 • posiadają wymagany staż pracy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat działalności artystycznej.
Wcześniejsza emerytura należy się również twórcom i artystom, którzy urodzili się po 1948 r. i nie są członkami OFE i osiągnęli wiek emerytalny dla pracowników wykonujących działalność twórczą i artystyczną oraz mają minimalny staż pracy. 

Wcześniejsza emerytura dla osób zajmujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki


​Jeżeli jesteś osobą, która zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem, które wymaga stałej opieki, to również możesz przejść na wcześniejszą emeryturę. Musisz jednak posiadać minimum 20-letni staż pracy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn. Ponadto, aby przysługiwała Ci wcześniejsza emerytura nie możesz być członkiem OFE, a Twoje dziecko było całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji bez względu na rodzaj choroby, a jego niezdolność do pracy istniała od urodzenia lub powstałą przed ukończeniem przez dziecko 18 lat.

Przeczytaj także:Nowy profil zaufany — co się zmieniło

Wcześniejsza emerytura — jak ją otrzymać?


Wczeniejsza-emerytura-komu-przysuguje-i-kiedy-3Otrzymanie wcześniejszej emerytury wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku w dowolnej jednostce ZUS. Jeśli jednak złożysz go w oddziale powiązanym z Twoim miejscem zamieszkania, przyspieszy rozpatrzenie sprawy. Wniosek możesz złożyć  na piśmie i wysłać pocztą lub w placówce. Możesz to też zrobić elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. W tej sytuacji musisz posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają twój staż pracy.

Świadczenia przedemerytalne — co to jest i komu przysługuje


Wczeniejsza-emerytura-komu-przysuguje-i-kiedy-4Świadczenia przedemerytalne to forma pomocy osobom, które utraciły pracę w wyniku niewypłacalności pracodawcy lub likwidacji zakładu pracy i spełniają poniższe warunki:
 • mają ukończone przynajmniej 56 lat w przypadku kobiet  i mają staż pracy wynoszący minimum 20 lat
 • mają  ukończone przynajmniej 61 lat w przypadku mężczyzn i staż pracy w wymiarze 25 lat
Świadczenie przedemerytalne mogą uzyskać również osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy, wynikającego z bezpośredniej winy pracodawcy. W tym wypadku minimalny wiek wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Wcześniejsza emerytura —komu przysługuje i kiedy
Wyślij emailem

  Dodaj swój komentarz

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie